Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา วันที่ประกาศ
11 65067509974 จ้างดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานีดาวเทียม S3EE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 24/6/2022
12 65067510951 จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้า Digital Power Amp ของเครื่องทดสอบ (UTM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 24/6/2022
13 65067475156 ซื้อหมึก และกระดาษ สำหรับพิมพ์แผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 24/6/2022
14 65067475156 ซื้อหมึก และกระดาษ สำหรับพิมพ์แผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 24/6/2022
15 65057409373 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบงบประมาณและติดตามประเมินผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก e-bidding 24/6/2022
16 65057497320 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับตรวจวัดคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency Survey) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก e-bidding 24/6/2022
17 65057280733 จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์การบูรณาการข้อมูลเครือข่ายผู้ใช้งานห้วงอากาศ เพื่อการคมนาคมทางอากาศในประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 23/6/2022
18 65057302011 จ้างศึกษาและวิจัยเครื่องมือสำรวจและประมวลผลสำหรับ Smart City โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก คัดเลือก 23/6/2022
19 65067453443 จ้างอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร Executive Leadership Development Programming (ELDP) - Shaping GISTDA Future Now โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 23/6/2022
20 65067453443 จ้างอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร Executive Leadership Development Programming (ELDP) - Shaping GISTDA Future Now โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 23/6/2022