Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
11 66129416414 ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงแพลตฟอร์มการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 5/2/2024
12 66129297237 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 5/2/2024
13 67019424566 จ้างเหมารักษาความต่อเนื่องของข้อมูลสถานตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 31/1/2024
14 66129287660 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ AmazingMOON ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30/1/2024
15 67019056068 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบห้องน้ำอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 26/1/2024
16 67019322397 ประกวดราคาจ้างเหมาวางแปลงและตรวจวัดความเจริญเติบโตของต้นไม้ด้วยเทคโนโลยีไลดาร์ ในสวนยางพาราจังหวัดฉะเชิงเทรา บึงกาฬ และนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 25/1/2024
17 67019253298 จ้างเหมาวิเคราะห์ ประมวลผล และพัฒนาแบบจำลองการกักเก็บคาร์บอนในแปลงตัวอย่าง (การกักเก็บคาร์บอนของสวนยางพาราด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/1/2024
18 67019251119 จ้างเหมาวิเคราะห์ ประมวลผล และพัฒนาแบบจำลองการกักเก็บคาร์บอนในแปลงตัวอย่าง (การพัฒนาแพลตฟอร์มในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในสวนยางพารา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/1/2024
19 67019254078 จ้างผลิต content สำหรับผู้บริหาร GISTDA เพื่อนำเสนอผ่านช่องทางสื่อสาธารณะด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการประยุกต์ใช้ในระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/1/2024
20 67019217295 จ้างเหมาดำเนินการถ่ายทอดสด (LIVE Streaming) กิจกรรมภายใต้โครงการ School Satellite โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/1/2024