Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา วันที่ประกาศ
41 65057415852 ซื้ออุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณ (Demodulator) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 8/6/2022
42 65057481480 จ้างเหมาพัฒนาระบบเพื่อการกำหนดเขตการเพาะปลูกที่เหมาะสมแบบพลวัต (Dynamic Agro-Potential Zone) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง คัดเลือก 7/6/2022
43 65057494903 ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 7/6/2022
44 65067078165 จ้างซ่อมประตูบานสวิงชำรุด จำนวน 9 อาคาร และเปลี่ยนประตูบานสวิง จำนวน 3 ชุด อาคาร Vertex View โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 6/6/2022
45 65057494903 ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 6/6/2022
46 65067027402 ซื้อเครื่องมือประมวลผล และบันทึกข้อมูล 3D พื้นที่สีเขียวในรูปแบบ Point Cloud โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง คัดเลือก 6/6/2022
47 65057233914 จ้างจัดหาข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2/6/2022
48 65057423612 ประกวดราคาจ้างจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมจินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง e-bidding 1/6/2022
49 65057423612 ประกวดราคาจ้างจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมจินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน e-bidding 1/6/2022
50 65057500231 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรจานสายอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง e-bidding 1/6/2022