Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
51 66037044928 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากภารกิจของ สทอภ. ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/4/2023
52 66049259991 จ้างเหมาผลิตอุปกรณ์จับยึดสนับสนุนการทดสอบการสั่นสะเทือน Vibration testing ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 21/4/2023
53 66049258780 จ้างเหมาผู้นำชมนิทรรศการโซนที่ 5-7 และผู้ช่วยผู้นำชมภาษาอังกฤษ เพื่อให้บริการภายใน Space Inspirium ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 21/4/2023
54 66049259380 จ้างเหมาผู้นำชมนิทรรศการโซนที่ 8-10 และประสานเครือข่าย เพื่อให้บริการภายใน Space Inspirium ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 21/4/2023
55 66049136312 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้รับบริการ ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GI) ของ สทอภ. ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 20/4/2023
56 66049198851 จ้างเหมาบุคคลเพื่อออกแบบระบบควบคุมการบิน โครงการดาวเทียม School Satellite โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 19/4/2023
57 66049016258 ประกวดราคาซื้อระบบออกแบบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมของดาวเทียม เพื่อยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (Galaxi design and simulation center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 19/4/2023
58 E66040005554 จ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการ Astronaut capsule ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18/4/2023
59 66049131097 จ้างเหมาพัฒนาระบบพลังงาน (โซล่าเซลล์) สำหรับดาวเทียม โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง 18/4/2023
60 66037347026 ประกวดราคาซื้อระบบห้องประชุม 1 สทอภ. ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18/4/2023