Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
1261 64097134191 จ้างพิมพ์หนังสือมรดกไทยจากภาพถ่ายดาวเทียม Thai Heritage from Space โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 8/9/2021
1262 64097128319 จ้างบำรุงรักษาระบบสายใยแก้วนำแสง สำหรับรับส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของ สทอภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 7/9/2021
1263 64087645293 ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2565 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 7/9/2021
1264 64097131017 จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบย่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 7/9/2021
1265 64087645293 ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2565 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 7/9/2021
1266 64077479497 ประกวดราคาซื้อHOLOLEN 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวน 7/9/2021
1267 64077032222 จ้างเหมาผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนดาวเทียมจำลอง Satellite Qualification Model (SQM) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/9/2021
1268 64087246244 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกรองน้ำภายในสระน้ำบริเวณหน้าอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวน 6/9/2021
1269 64067062767 จ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาและผลกระทบต่อสุขภาวะผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3/9/2021
1270 64087692459 จ้างเหมาอำนวยความสะดวกการลงพื้นที่สำรวจภาคพื้นและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศและแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 31/8/2021