Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
1 M67020010804 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/2/2024
2 67019358170 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบให้บริการค่าปรับแก้ตำแหน่งพิกัด ด้วยโครงข่ายสถานีฐาน GNSS CORS โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/2/2024
3 67019322397 ประกวดราคาจ้างเหมาวางแปลงและตรวจวัดความเจริญเติบโตของต้นไม้ด้วยเทคโนโลยีไลดาร์ ในสวนยางพาราจังหวัดฉะเชิงเทรา บึงกาฬ และนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/2/2024
4 67029259239 จ้างพัฒนาระบบต้นแบบแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำท่วม เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัยระยะที่ 4 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/2/2024
5 67019565478 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศและเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 16/2/2024
6 66129150416 จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานของ สทอภ. ปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15/2/2024
7 67019528293 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และระบบ Live Stream สำหรับ THEOS-2A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/2/2024
8 67029119166 จ้างเหมานักออกแบบและพัฒนานิทรรศการ เพื่อให้บริการภายใน Space Inspirium ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/2/2024
9 67029033751 ประกวดราคาจ้างการพัฒนาศักยภาพด้านการข่าวและการวิเคราะห์ข่าวร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อการบริหารจัดการข่าวในเชิง Impact และหลีกเลี่ยงข่าวเชิงลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 7/2/2024
10 66129297237 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 5/2/2024
11 66129416414 ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงแพลตฟอร์มการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 5/2/2024
12 67019424566 จ้างเหมารักษาความต่อเนื่องของข้อมูลสถานตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 31/1/2024
13 66129287660 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ AmazingMOON ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30/1/2024
14 67019056068 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบห้องน้ำอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 26/1/2024
15 67019322397 ประกวดราคาจ้างเหมาวางแปลงและตรวจวัดความเจริญเติบโตของต้นไม้ด้วยเทคโนโลยีไลดาร์ ในสวนยางพาราจังหวัดฉะเชิงเทรา บึงกาฬ และนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 25/1/2024
16 67019251119 จ้างเหมาวิเคราะห์ ประมวลผล และพัฒนาแบบจำลองการกักเก็บคาร์บอนในแปลงตัวอย่าง (การพัฒนาแพลตฟอร์มในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในสวนยางพารา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/1/2024
17 67019253298 จ้างเหมาวิเคราะห์ ประมวลผล และพัฒนาแบบจำลองการกักเก็บคาร์บอนในแปลงตัวอย่าง (การกักเก็บคาร์บอนของสวนยางพาราด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/1/2024
18 67019254078 จ้างผลิต content สำหรับผู้บริหาร GISTDA เพื่อนำเสนอผ่านช่องทางสื่อสาธารณะด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการประยุกต์ใช้ในระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/1/2024
19 67019231245 ประกวดราคาจ้างงานผลิตและสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศต่อสาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารของ GISTDA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 19/1/2024
20 67019217295 จ้างเหมาดำเนินการถ่ายทอดสด (LIVE Streaming) กิจกรรมภายใต้โครงการ School Satellite โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/1/2024