Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา วันที่ประกาศ
1 65057190215 จ้างจัดทำฐานข้อมูลทักษะและความเชี่ยวชาญที่เป็นของบุคลากร สทอภ. โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง คัดเลือก 23/5/2022
2 65057280733 จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์การบูรณาการข้อมูลเครือข่ายผู้ใช้งานห้วงอากาศ เพื่อการคมนาคมทางอากาศในประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 23/5/2022
3 65057295996 ซื้อวัสดุและเครื่องมือเฉพาะ ภายหลังการสำรวจความพร้อมเบื้องต้นของ สทอภ. โดยบริษัท SSTL สำหรับการทดสอบดาวเทียม THEOS-2 Small Satellite โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 23/5/2022
4 65047219803 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบงบประมาณและติดตามประเมินผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวน e-bidding 23/5/2022
5 65057233914 จ้างจัดหาข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 19/5/2022
6 65057199705 จ้างประเมินผลกระทบอุบัติภัยจากสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 19/5/2022
7 65047296033 จ้างเหมาค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียมชนิดเรดาร์ (COSMO SkyMed) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 19/5/2022
8 65057198793 จ้างเหมาบุคลากรในการพัฒนาระบบต่อยอด สำหรับให้บริการข้อมูลพื้นที่เหมาะสมในการเพาะปลูก ภายใต้โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลมหาภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 19/5/2022
9 65057199465 จ้างเหมาบุคลากรในการพัฒนาระบบต่อยอด สำหรับให้บริการข้อมูลภัยพิบัติ ด้านภัยแล้ง ภายใต้โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลมหาภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 19/5/2022
10 M65050008865 ซื้อเครื่องมือประมวลผล และบันทึกข้อมูล 3D พื้นที่สีเขียวในรูปแบบ Point Cloud แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 19/5/2022