Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
21 M67060008483 จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการแพลตฟอร์มด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการให้บริการสาธารณสุขสำหรับรองรับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12/6/2024
22 67059471464 ประกวดราคาซื้อระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเพื่อมุ่งสู่การขับเคลื่อน Digital Transformation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 12/6/2024
23 67059473179 ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายและความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 12/6/2024
24 67069152258 จ้างเหมาพัฒนาแนวทางการประเมินการสะสมคาร์บอนในพื้นที่สวนยางพารา สวนสัก หรือไม้โตเร็วอื่น ๆ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/6/2024
25 67059574358 ซื้ออากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/6/2024
26 67049459850 ประกวดราคาซื้อระบบทดสอบเพื่อเพิ่มความสามารถด้านการวัดสมบัติทางกลของวัสดุอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 11/6/2024
27 67059600773 จ้างเหมาบุคลากรในการปรับปรุง ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็กจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร สกลนคร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11/6/2024
28 67059591610 จ้างเหมาบุคลากรในการปรับปรุง ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็กจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี ระนอง และราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/6/2024
29 67069118977 จ้างเหมาบุคคลดูแลระบบต้นแบบการพัฒนาเทคโนโลยี Digital Twin (งานวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูล พัฒนาแบบจำลองสำหรับการติดตามสถานะการณ์เกาะความร้อน Urban Heat Islands เพื่อคาดการณ์ฝน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/6/2024
30 67059601134 จ้างเหมาบุคลากรในการปรับปรุง ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็กจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/6/2024