Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
31 67059410551 ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับห้องปฏิบัติการ GALAXI (Aerospace Material testing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1/7/2024
32 67059471464 ประกวดราคาซื้อระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเพื่อมุ่งสู่การขับเคลื่อน Digital Transformation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/6/2024
33 67059473179 ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายและความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/6/2024
34 67069291811 ประกวดราคาจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ภัยพิบัติ disaster.gistda.or.th ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 28/6/2024
35 67069304620 ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับประมวลผลและบริหารจัดการข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 28/6/2024
36 M67060024042 จ้างเหมาพัฒนาโมดูลจัดการข้อมูลเพย์โหลดดาวเทียม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28/6/2024
37 67069304819 ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 28/6/2024
38 67069602006 จ้างสำรวจ เก็บข้อมูลพัฒนาการเจริญเติบโตของข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงเพื่อการพัฒนาแบบจำลองการผลิตพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/6/2024
39 67069487703 จ้างการอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารโครงการ (Project based management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/6/2024
40 67069390926 จ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับต้น และเจ้าหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของ สทอภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/6/2024