Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
61 66119539033 จ้างเหมาบริการเพื่อบริหารจัดการภารกิจประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลก (CEOS) ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ:66119539033) ประกาศราคากลาง 21/11/2023
62 66119296932 จ้างเหมาบริการบินอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) สำหรับนำส่งดาวเทียม School Satellite โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/11/2023
63 M66110012807 ซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงแพลตฟอร์มการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17/11/2023
64 66119022215 จ้างเหมาบำรุงรักษาพื้นที่และสวน ประจำปี 2567 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/11/2023
65 E66110012745 จ้างเหมาปรับปรุงแพลตฟอร์มการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลงจากแบบจำลอง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17/11/2023
66 66119334637 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119334637) ประกาศราคากลาง 16/11/2023
67 M66110011024 จ้างเหมาบริการ เพื่อบริหารจัดการภารกิจประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลก (CEOS) ระยะที่ ๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15/11/2023
68 66119200233 จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์หลักของ สทอภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15/11/2023
69 66119144953 ซื้อSoftware ลิขสิทธิ์สำหรับ สทอภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14/11/2023
70 66119148405 จ้างเหมาแปลตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) บริเวณภาคเหนือตอนล่าง และภาคใต้ตอนล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14/11/2023
71 66119148008 จ้างเหมาแปลตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) บริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคใต้ตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14/11/2023
72 66119200991 จ้างบำรุงรักษาระบบ Microsoft Dynamics Ax โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14/11/2023
73 66119091613 จ้างผลิตปฏิทิน GISTDA แบบตั้งโต๊ะ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9/11/2023
74 E66110000231 การขยายขีดความสามารถการให้บริการทดสอบชิ้นส่วนทางอากาศยานรองรับการทดสอบระดับสากล ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/11/2023
75 66119214699 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 7/11/2023
76 E66110000243 ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมพร้อมติดตั้ง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/11/2023
77 66109060535 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและดูแลระบบ CEPH Storage สำหรับจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66109060535) ประกาศเชิญชวน 31/10/2023
78 66109327071 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศกลาง สทอภ. (ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (Back Office)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30/10/2023
79 66109036868 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรับสัญญาณดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/10/2023
80 66109213210 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพการบริหารและติดตามประสิทธิภาพการแข่งขันกีฬาสากลโดยแอปพลิเคชันจากข้อมูลดาวเทียมวงโคจรต่ำในระดับประเทศและนานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66109213210) ประกาศเชิญชวน 27/10/2023