Head GISDTDA

วิสัยทัศน์/เป้าหมาย/พันธกิจ/หน่วยงานภายใน

วิสัยทัศน์ / เป้าประสงค์ / พันธกิจ / หน่วยงานภายใน

 •  
   

  วิสัยทัศน์ขององค์กร

  เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

 •  
   

  เป้าประสงค์

  พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ไร้พรมแดนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

 •  
   

  พันธกิจ

  1. พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม (to develop space technology and geo-informatics applications, as borderless knowledge, to be beneficial to the general public.)
  2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศจากข้อมูลดาวเทียม และข้อมูลสำรวจจากแหล่งอื่น ๆ ( to study and analyse the satellite database and to serve as a centre for satellite based geo-informatics data and surveying data from other resources.)
  3. ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งการจัดทำแผนที่และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง (to provide data services relating to space technology and geo-informatics including producing maps and other relevant services.)
  4. ให้บริการจัดหาเครื่องมือ ออกแบบ หรือบริการใด ๆ โดยใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้แก่หน่วยงานของรัฐ (to provide equipment, design, and other services through applying knowledge from space technology and geo-informatics to state agencies.)
  5. ให้บริการให้คำปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (to provide consultation and personnel development services in satellite remote sensing and geo-informatics.)
  6. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งการจัดหา การพัฒนา และการสร้างระบบดาวเทียม ( to study, research, develop, and carry out other activities relating to, or incidental to, space technology, including to provide and develop satellites systems.)
  7. กำหนดมาตรฐานกลางด้านภูมิสารสนเทศ และให้บริการรับตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรฐานกลางดังกล่าว รวมถึงส่งเสริมการนำมาตรฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ (to be the core organization responsible for setting up standards for remote sensing and geo-informatics systems and providing services for verifying the implementation of the standards and encouraging the use of standards for space technology and geo-informatics.)
  8. ส่งเสริมความร่วมมือและให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ ( to support and provide service based on cooperation both at national and international levels.)
 •  
   

  อำนาจหน้าที่ของ สทอภ.

  ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่กระทำกิจการดังต่อไปนี้

  1. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
  2. ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมทุกประเภทเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสำนักงาน
  3. เข้าร่วมทุนหรือดำเนินงานร่วมกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน
  4. ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในกิจการของนิติบุคคลอื่นด้านเทคโนโลยีอวกาศหรือภูมิสารสนเทศ ซึ่งการถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งแสวงหากำไร
  5. กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
  6. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการ
  7. จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน
  8. ติดต่อประสานงานและทำความตกลงร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนหรือช่วยเหลือทางวิชาการกับหน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศในกิจการอันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน
  9. ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  10. กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานการเข้าร่วมทุนตาม (3) การถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนตาม (4) และการกู้ยืมเงินตาม (5) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
 •  
   

  หน่วยงานภายใน

  • ผู้บริหารระดับสูง
  • สำนักตรวจสอบภายใน
  • สำนักผู้อำนวยการ
  • สำนักยุทธศาสตร์
  • ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ
  • สำนักสร้างเสริมพันธมิตร
  • สำนักเครือข่ายองค์ความรู้
  • สำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ
  • สำนักปฏิบัติการดาวเทียม
  • สำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ
  • สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ
  • สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง
  • สำนักจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

ลิงก์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

Admin 5/1/2565 16516 18
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง