Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
1 M67050030480 จ้างจัดทำรายงานผลการศึกษา (Report) กฎหมายลำดับรองของร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ... แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28/5/2024
2 67059262215 จ้างทำโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทักษะบุคคลของ สทอภ. (ระยะที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/5/2024
3 67059261451 เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและพัฒนาดาวเทียม (เครื่องเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/5/2024
4 67059262087 เช่ารถยนต์อเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/5/2024
5 M67050019380 จ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเพื่อการกำหนดเขตการเพาะปลูกที่เหมาะสมแบบพลวัต แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 24/5/2024
6 67059262273 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/5/2024
7 67049118042 ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์เพื่อออกแบบและวิเคราะห์ดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/5/2024
8 67049007273 ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาสายอากาศ แบบฟิดลำดับเฟส และวิเคราะห์การวางตำแหน่งสายอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/5/2024
9 67049444618 จ้างซ่อมเครื่องถอดรหัสสัญญาณ (Demodulator) L-Band สำหรับระบบรับสัญญาณข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/5/2024
10 67059304138 จ้างการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาการตรวจสอบภายในปัจจัยสำเร็จสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/5/2024