Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
41 66017376095 ประกวดราคาจ้างงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างการเข้าถึงด้านข้อมูลข่าวสารขององค์กรต่อสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 24/1/2023
42 66017382797 ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และระบบบริหารจัดการภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจตามบริบทของพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 24/1/2023
43 66017373535 เช่าคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินผ่านระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/1/2023
44 66017374040 ประกวดราคาจ้างจัดทำข้อมูลพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 23/1/2023
45 66017363298 ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและพัฒนาดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 23/1/2023
46 E66010012906 จ้างเหมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และระบบบริหารจัดการภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจตามบริบทของพื้นที่ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/1/2023
47 E66010012906 จ้างเหมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และระบบบริหารจัดการภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจตามบริบทของพื้นที่ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/1/2023
48 E66010012906 จ้างเหมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และระบบบริหารจัดการภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจตามบริบทของพื้นที่ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/1/2023
49 E66010012906 จ้างเหมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และระบบบริหารจัดการภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจตามบริบทของพื้นที่ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/1/2023
50 E66010012906 จ้างเหมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และระบบบริหารจัดการภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจตามบริบทของพื้นที่ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/1/2023