Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
41 67019435801 ประกวดราคาเช่าบริการคลาวด์เพื่อการให้บริการระบบภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 7/6/2024
42 67059551770 จ้างสัมภาษณ์ผู้บริหาร GISTDA ในรายการ Thailand Today โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/6/2024
43 67059607217 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล และคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/6/2024
44 67059619474 ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานวิศวกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059619474) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 5/6/2024
45 67059576382 ประกวดราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการวิจัยด้านอุตสาหกรรมอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 5/6/2024
46 67059225603 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลไลดาร์ พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับการประมวลผลข้อมูลไลดาร์เซนเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 5/6/2024
47 67059496738 จ้างเหมาศึกษาและจัดทำเอกสารระเบียบวิธีการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรฐานของต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 5/6/2024
48 67059608676 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Electrical Ground Support Equipment สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติการทดสอบดาวเทียมภาคพื้นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059608676) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 5/6/2024
49 67059083194 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลไลดาร์ลักษณะกายภาพของต้นไม้และวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในดินและมวลชีวภาพของแปลงตัวอย่าง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทั้งประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 4/6/2024
50 67059501656 จ้างเหมาผูํช่วยนักวิจัย ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัจจัยเกี่ยวข้องที่มีผลต่อการเกิดปริมาณของ ฝุ่น PM2.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 31/5/2024