Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
51 66027317927 ซื้อคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมและประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบสองมิติและสามมิติ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/3/2023
52 66037190135 ประกวดราคาจ้างจัดทำข้อมูลพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 20/3/2023
53 66037190135 ประกวดราคาจ้างจัดทำข้อมูลพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 20/3/2023
54 66027384131 ประกวดราคาจ้างตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจวัดภาคพื้นดิน ประจำสถานี Field Server Station 28 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/3/2023
55 66037294040 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/3/2023
56 66037295455 จ้างทำโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทักษะบุคคลของ สทอภ. (ระยะที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/3/2023
57 66037295455 จ้างทำโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทักษะบุคคลของ สทอภ. (ระยะที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 17/3/2023
58 66037277379 จ้างพัฒนาส่วนจัดการเนื้อหาระบบ (Content Management System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/3/2023
59 66037275484 จ้างพัฒนาส่วนแสดงผลข้อมูลเชิงตำแหน่ง และส่วนแสดงผลสรุปผู้บริหาร (Dashboard) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/3/2023
60 66027104673 ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายดาวเทียม (MMGS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/3/2023