Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
51 67039534013 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30/4/2024
52 M67040021727 จ้างซ่อมเครื่องถอดรหัสสัญญาณ (Demodulator) L-Band สำหรับระบบรับสัญญาณข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/4/2024
53 67049279691 จ้างเหมาพัฒนา Web map service เพื่อให้บริการข้อมูลสำหรับงานสมาคมผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 26/4/2024
54 67049285478 ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม Software และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/4/2024
55 67019435801 ประกวดราคาเช่าบริการคลาวด์เพื่อการให้บริการระบบภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 25/4/2024
56 67049196458 เช่ากระดานอัจฉริยะ Interactive Touch Screen Razr I-board ภายใต้งานจัดหาแกละจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Integration of Natural Capital Accounting in Public and Private Sector Policy and Decision - making for Sustainable Landscapes โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/4/2024
57 67039507439 จ้างเหมาปรับปรุงระบบประมวลผลผลิตภาพถ่ายจากดาวเทียมและซอฟต์แวร์จัดการภาพถ่ายจากดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22/4/2024
58 67049007273 ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาสายอากาศ แบบฟิดลำดับเฟส และวิเคราะห์การวางตำแหน่งสายอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 19/4/2024
59 67039529652 เช่าที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำแห่งชาติ (Low Orbit satellite Application Manaement Platform) สำหรับเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการใน EEC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/4/2024
60 67039574985 จ้างงานผลิตและสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศต่อสาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารของ GISTDA โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18/4/2024