Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Method Date
1 65097754896 จ้างจัดงานอบรมการใช้งานระบบโครงการแพลตฟอร์มข้อมูลมหาภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน (Open Platform Spatial Big Data for all Thailand) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 30/9/2022
2 65097749548 จ้างเหมาจัดหาของที่ระลึก เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและประชาสัมพันธ์ทางการตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 30/9/2022
3 65097788713 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศกลาง สทอภ. (ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 30/9/2022
4 65097788713 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศกลาง สทอภ. (ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 30/9/2022
5 65097791774 จ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ประจำปี 2566 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 30/9/2022
6 65097782176 ซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม PlanetScope โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 30/9/2022
7 65097782176 ซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม PlanetScope โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 30/9/2022
8 65097780255 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 30/9/2022
9 65097780255 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 30/9/2022
10 65097790766 เช่าที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลนยีสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 30/9/2022