Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
1 67069150874 จ้างเหมาผลิตสื่อมัลติมีเดีย งานสัมภาษณ์ ตัดต่อคลิป VDO กิจกรรมสื่อสารภายใน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/6/2024
2 67069149347 จ้างการทบทวนและจัดทำสมรรถนะหลัก และสมรรถนะบริหาร ของ สทอภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/6/2024
3 67069127147 จ้างเหมาพัฒนาระบบบริการข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำท่วม (ทรัพยากรเครื่องมือ-เครื่องจักรในการระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/6/2024
4 67069128634 จ้างเหมาพัฒนาโมบายแอปพิเคชันเพื่อการบริการข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำท่วม (ทรัพยากรเครื่องมือ-เครื่องจักรในการะบายน้ำ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/6/2024
5 67069100811 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมอนุภาค (Cleanroom) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 13/6/2024
6 67059473179 ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายและความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 12/6/2024
7 67059471464 ประกวดราคาซื้อระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเพื่อมุ่งสู่การขับเคลื่อน Digital Transformation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 12/6/2024
8 M67060008483 จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการแพลตฟอร์มด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการให้บริการสาธารณสุขสำหรับรองรับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12/6/2024
9 E67060005794 การยกระดับห้องปฏิบัติการ GALAXI simulation center และบำรุงรักษาระบบในการให้บริการและผลักดันอุตสาหกรรมอวกาศและดาวเทียม ระยะที่ 2 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12/6/2024
10 67069152258 จ้างเหมาพัฒนาแนวทางการประเมินการสะสมคาร์บอนในพื้นที่สวนยางพารา สวนสัก หรือไม้โตเร็วอื่น ๆ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/6/2024