Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
1 66037427591 จ้างเหมาผู้นำชมนิทรรศการโซนที่ 15 - 18 และบริหารจัดการกิจกรรมการจัดหารายได้ เพื่อให้บริการภายใน Space Inspirium ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/3/2023
2 66037388180 ประกวดราคาซื้อระบบการทดสอบความร้อนเชิงกลสำหรับชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 24/3/2023
3 66037388180 ประกวดราคาซื้อระบบการทดสอบความร้อนเชิงกลสำหรับชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 24/3/2023
4 66037459363 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 24/3/2023
5 E66030017493 จ้างจัดทำรายงานผลการศึกษา (Report) รูปแบบโครงสร้างหน่วยงานบริหารกิจการอวกาศที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติความรับผิดระหว่างประเทศและส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทย ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 23/3/2023
6 E66030017493 จ้างจัดทำรายงานผลการศึกษา (Report) รูปแบบโครงสร้างหน่วยงานบริหารกิจการอวกาศที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติความรับผิดระหว่างประเทศและส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทย ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 23/3/2023
7 E66030017493 จ้างจัดทำรายงานผลการศึกษา (Report) รูปแบบโครงสร้างหน่วยงานบริหารกิจการอวกาศที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติความรับผิดระหว่างประเทศและส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทย ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 23/3/2023
8 E66030017493 จ้างจัดทำรายงานผลการศึกษา (Report) รูปแบบโครงสร้างหน่วยงานบริหารกิจการอวกาศที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติความรับผิดระหว่างประเทศและส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทย ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 23/3/2023
9 E66030017493 จ้างจัดทำรายงานผลการศึกษา (Report) รูปแบบโครงสร้างหน่วยงานบริหารกิจการอวกาศที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติความรับผิดระหว่างประเทศและส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทย ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 23/3/2023
10 E66030017493 จ้างจัดทำรายงานผลการศึกษา (Report) รูปแบบโครงสร้างหน่วยงานบริหารกิจการอวกาศที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติความรับผิดระหว่างประเทศและส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทย ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 23/3/2023