Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
31 66017507002 จ้างเหมาพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง 27/1/2023
32 66017545659 ซื้อครุภัณฑ์รองรับพื้นที่รับรองโซนผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/1/2023
33 66017545659 ซื้อครุภัณฑ์รองรับพื้นที่รับรองโซนผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 27/1/2023
34 66017381913 ซื้ออุปกรณ์สำหรับการประชุมออนไลน์ เพื่อใช้ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการของระบบพิทักษ์ไพรให้กับกรมป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/1/2023
35 66017530012 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการสำรวจเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีสำรวจ LiDAR เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลลักษณะทางกายภาพในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดีด้วยเทคโนโลยีสำรวจ LiDAR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 27/1/2023
36 66017493276 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สทอภ. ผ่านรายการ Thailand Today โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 26/1/2023
37 66017381913 ซื้ออุปกรณ์สำหรับการประชุมออนไลน์ เพื่อใช้ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการของระบบพิทักษ์ไพรให้กับกรมป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 26/1/2023
38 65127502137 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลผลิตภัณฑ์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมขนาดใหญ่ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 26/1/2023
39 66017499872 เช่าบริการคลาวด์และโคโลเคชั่นเพื่อการให้บริการระบบภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง 26/1/2023
40 66017376095 ประกวดราคาจ้างงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างการเข้าถึงด้านข้อมูลข่าวสารขององค์กรต่อสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 24/1/2023