Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Method Date
31 65067505245 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดและปรับเทียบความถูกต้องผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้านนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจภาคทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง e-bidding 7/7/2022
32 65077069996 เช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ ภายใต้โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์ม (Platform Prototype) ในการตรวจประเมินผลผลิตมันสำปะหลังในระดับแปลงเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 7/7/2022
33 65077065286 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า ประจำสถานีเรดาร์ชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 6/7/2022
34 65077037112 จ้างดำเนินการผลิตรายงานประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 6/7/2022
35 65067550507 จ้างสำรวจ เก็บข้อมูลและจัดทำข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าว ของกลุ่มประเทศความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (ประเทศเมียนมา ตอนเหนือ) สนับสนุนโครงการ Geospatial information application applications for agricultural monitoring in CLM (Cambodia, Lao PDR and Myanmar) countries โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 6/7/2022
36 65077069996 เช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ ภายใต้โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์ม (Platform Prototype) ในการตรวจประเมินผลผลิตมันสำปะหลังในระดับแปลงเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 6/7/2022
37 65077037112 จ้างดำเนินการผลิตรายงานประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 5/7/2022
38 65067575384 จ้างสำรวจ เก็บข้อมูลและจัดทำข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าว ของกลุ่มประเทศความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (ประเทศกัมพูชา) สนับสนุนโครงการ Geospatial information application applications for agricultural monitoring in CLM (Cambodia, Lao PDR and Myanmar) countries โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 5/7/2022
39 65067577743 จ้างสำรวจ เก็บข้อมูลและจัดทำข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าว ของกลุ่มประเทศความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (ประเทศลาว) สนับสนุนโครงการ Geospatial information application applications for agricultural monitoring in CLM (Cambodia, Lao PDR and Myanmar) countries โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 5/7/2022
40 65067572046 จ้างสำรวจ เก็บข้อมูลและจัดทำข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าว ของกลุ่มประเทศความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (ประเทศเมียนมา ตอนใต้) สนับสนุนโครงการ Geospatial information application applications for agricultural monitoring in CLM (Cambodia, Lao PDR and Myanmar) countries โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 5/7/2022