Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Method Date
21 65067639749 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลภายใต้โครงการ Geospatial information applications for agricultural monitoring in CLM (Cambodia, Lao PDR and Myanmar) countries ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน e-bidding 20/7/2022
22 65067639749 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลภายใต้โครงการ Geospatial information applications for agricultural monitoring in CLM (Cambodia, Lao PDR and Myanmar) countries ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง e-bidding 20/7/2022
23 65077173640 ประกวดราคาซื้อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ICT ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ ระยะที่ 3 กิจกรรมจัดซื้อระบบโครงสร้างด้านการประยุกต์และให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม THEOS-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding 12/7/2022
24 65077179355 ซื้อโปรแกรมเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 11/7/2022
25 65077168778 ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลไฟป่าแบบอัตโนมัติ จากเซนเซอร์ภาคพื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding 11/7/2022
26 65077080231 จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการฯ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 8/7/2022
27 65077087972 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 8/7/2022
28 65077065286 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า ประจำสถานีเรดาร์ชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 7/7/2022
29 65077087972 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 7/7/2022
30 65067505245 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดและปรับเทียบความถูกต้องผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้านนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจภาคทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน e-bidding 7/7/2022