Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
11 65127542280 จ้างซ่อมลิฟท์ฐานจานสายอากาศ WATER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 31/1/2023
12 66017614368 จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ขนาด 350 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 31/1/2023
13 66017574858 จ้างเหมาผลิตชิ้นส่วนดาวเทียม โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง 31/1/2023
14 65127387477 จ้างเหมาออกแบบ พัฒนา ประมวลผลระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสุขภาวะเชิงพื้นที่ Microclimate Modelling โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 31/1/2023
15 66017374040 ประกวดราคาจ้างจัดทำข้อมูลพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 31/1/2023
16 66017374040 ประกวดราคาจ้างจัดทำข้อมูลพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 31/1/2023
17 66017382797 ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และระบบบริหารจัดการภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจตามบริบทของพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 31/1/2023
18 66017382797 ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และระบบบริหารจัดการภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจตามบริบทของพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 31/1/2023
19 66017363298 ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและพัฒนาดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 31/1/2023
20 66017363298 ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและพัฒนาดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 31/1/2023