Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Method Date
11 65077173640 ประกวดราคาซื้อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ICT ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ ระยะที่ 3 กิจกรรมจัดซื้อระบบโครงสร้างด้านการประยุกต์และให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม THEOS-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน e-bidding 27/7/2022
12 65077413166 จ้างเหมาจัดงานโครงการ พลังคนสร้างทีม พลังทีมสร้างผลงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 26/7/2022
13 65077413166 จ้างเหมาจัดงานโครงการ พลังคนสร้างทีม พลังทีมสร้างผลงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 25/7/2022
14 65077375442 ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 25/7/2022
15 65077287331 จ้างฝึกอบรม หลักสูตร Business English โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 22/7/2022
16 65077375442 ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 22/7/2022
17 65077168778 ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลไฟป่าแบบอัตโนมัติ จากเซนเซอร์ภาคพื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน e-bidding 22/7/2022
18 65077168778 ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลไฟป่าแบบอัตโนมัติ จากเซนเซอร์ภาคพื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง e-bidding 22/7/2022
19 65067505245 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดและปรับเทียบความถูกต้องผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้านนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจภาคทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวน e-bidding 22/7/2022
20 65077287331 จ้างฝึกอบรม หลักสูตร Business English โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 20/7/2022