Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
61 M67050030480 จ้างจัดทำรายงานผลการศึกษา (Report) กฎหมายลำดับรองของร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ... แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28/5/2024
62 67059409799 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 630 kVA จำนวน 1 ลูก พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/5/2024
63 67059262215 จ้างทำโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทักษะบุคคลของ สทอภ. (ระยะที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/5/2024
64 67059261451 เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและพัฒนาดาวเทียม (เครื่องเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/5/2024
65 67059262087 เช่ารถยนต์อเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/5/2024
66 M67050019380 จ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเพื่อการกำหนดเขตการเพาะปลูกที่เหมาะสมแบบพลวัต แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 24/5/2024
67 67059262273 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/5/2024
68 67049007273 ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาสายอากาศ แบบฟิดลำดับเฟส และวิเคราะห์การวางตำแหน่งสายอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/5/2024
69 67049118042 ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์เพื่อออกแบบและวิเคราะห์ดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/5/2024
70 67049444618 จ้างซ่อมเครื่องถอดรหัสสัญญาณ (Demodulator) L-Band สำหรับระบบรับสัญญาณข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/5/2024