Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
61 66049131097 จ้างเหมาพัฒนาระบบพลังงาน (โซล่าเซลล์) สำหรับดาวเทียม โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง 18/4/2023
62 66037347026 ประกวดราคาซื้อระบบห้องประชุม 1 สทอภ. ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18/4/2023
63 66049135795 เช่าคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่จากภาพถ่ายดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 18/4/2023
64 66049063061 จ้างเหมาบุคคลดำเนินการบริหารจัดการโครงการ โครงการดาวเทียม School Satellite โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11/4/2023
65 66049025511 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11/4/2023
66 66049014804 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการควบคุมบริการเชื่่อมโยงข้อมูลภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11/4/2023
67 66049001924 ประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่าย คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 11/4/2023
68 E66030025130 จ้างเหมาการจัดศึกษาดูงาน หลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ต่างประเทศ) ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4/4/2023
69 M66030026274 จ้างเหมาจัดฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (GISTDA Ex-10) Geo-Informatics and Space Technology for Executive แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4/4/2023
70 66037624492 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 4/4/2023