Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
1 66069016306 จ้างจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้รับบริการ ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GI) ของ สทอภ. ประจำปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง 6/6/2023
2 66069035498 ซื้อHardware เพื่อสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยพัฒนาระบบพยากรณ์อวกาศแห่งประเทศไทยและสนันสนุนการสร้างนักพยากรณ์อวกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 2/6/2023
3 66059557782 จ้างบำรุงรักษาระบบงบประมาณและติดตามประเมินผล ปี 2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบ Project-Based Management (PBM) เพื่อการบริหารองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 31/5/2023
4 66059554233 จ้างเหมาสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางคลื่นความถี่วิทยุ สำหรับอุปกรณ์อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม AIT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 31/5/2023
5 66059501003 ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์และเครื่องมือประมวลผลการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 31/5/2023
6 66059523842 จ้างเหมาตรวจสอบข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์ของระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 30/5/2023
7 66059525516 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อศึกษาแนวนโยบายการให้บริการและการกำกับกิจการดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) (ระดับปริญญาตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 30/5/2023
8 66059462852 ประกวดราคาซื้อระบบสำรวจข้อมูล 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่และผลิตแผนที่รายละเอียดสูง (MMS - Mobile Mapping System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 30/5/2023
9 E66050010809 จ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของห้องปฏิบัติการทดสอบดาวเทียม Assembly integration and testing (AIT) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/5/2023
10 66059431834 จ้างเหมาวิเคราะห์ Satellite Communication Sub-System สำหรับดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 29/5/2023