Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
1 67039507439 จ้างเหมาปรับปรุงระบบประมวลผลผลิตภาพถ่ายจากดาวเทียมและซอฟต์แวร์จัดการภาพถ่ายจากดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22/4/2024
2 67039529652 เช่าที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำแห่งชาติ (Low Orbit satellite Application Manaement Platform) สำหรับเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการใน EEC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/4/2024
3 67049007273 ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาสายอากาศ แบบฟิดลำดับเฟส และวิเคราะห์การวางตำแหน่งสายอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 19/4/2024
4 M67040003001 ซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลและคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18/4/2024
5 67039574985 จ้างงานผลิตและสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศต่อสาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารของ GISTDA โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18/4/2024
6 M67040011859 จัดหาจานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17/4/2024
7 67039544231 ประกวดราคาจ้างเหมาสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 17/4/2024
8 67029548836 ประกวดราคาซื้อHardware ของระบบการพยากรณ์อวกาศ (Space weather forecast system) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/4/2024
9 67049194628 จ้างเหมาดำเนินงานสนับสนุนการให้บริการสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/4/2024
10 67049174853 จ้างเหมาพัฒนาสายอากาศ แบบอภิวัสดุ (Meta Surface Patch Antenna) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/4/2024