Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
1251 64107271509 จ้างเหมาบุคลากรในการสร้าง Data Cube และจัดเตรียมข้อมูลแบบอัตโนมัติ ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหาภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/10/2021
1252 64107270621 จ้างเหมาบุคลากรในการสร้าง Data Cube และจัดเตรียมข้อมูลแบบอัตโนมัติ ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหาภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/10/2021
1253 M64100026940 จ้างสถานีควบคุมสำรองดาวเทียมไทยโชตในต่างประเทศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/10/2021
1254 64087633694 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลการปลูกยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ และ จ.อุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง 28/10/2021
1255 64107271908 จ้างเหมาบุคลากรในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน และโมบายแอปพลิเคชัน ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหาภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 28/10/2021
1256 64107272314 จ้างเหมาบุคลากรในการเชื่อมโยงข้อมูล Extract - Transform - Load (ETL) ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหาภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 28/10/2021
1257 64107270621 จ้างเหมาบุคลากรในการสร้าง Data Cube และจัดเตรียมข้อมูลแบบอัตโนมัติ ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหาภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 28/10/2021
1258 64107301742 จ้างซ่อมเครื่อง Signal Analyzer พร้อมสอบเทียบ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 28/10/2021
1259 M64100016053 ซื้อวัสดุและเครื่องมือเฉพาะ สำหรับการทดสอบดาวเทียม THEOS-2 Small Satellite แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/10/2021
1260 64027325002 ประกวดราคาจ้างสำรวจเก็บข้อมูลและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ และเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/10/2021