Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
1 66099648334 จ้างบำรุงรักษาระบบสายใยแก้วนำแสง สำหรับรับส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของ สทอภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/9/2023
2 66099603416 จ้างอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/9/2023
3 66099626995 จ้างเช่าสถานที่สำหรับเตรียมจัดงาน Thailand Space Week 2023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/9/2023
4 66099679757 จ้างเหมาจัดหาของที่ระลึก เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและประชาสัมพันธ์ทางการตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/9/2023
5 66099600462 จ้างเหมาบริการจัดการพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดสดการนำส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่อวกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/9/2023
6 66099677760 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/9/2023
7 66099633883 ซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ สรุปผลและนำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/9/2023
8 66099673023 เช่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/9/2023
9 E66090025148 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อบริการข้อมูลดาวเทียม สทอภ. ประจำปี 2567 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/9/2023
10 66099602630 จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารรายจุด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/9/2023