Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
41 67039574985 จ้างงานผลิตและสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศต่อสาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารของ GISTDA โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18/4/2024
42 67049174853 จ้างเหมาพัฒนาสายอากาศ แบบอภิวัสดุ (Meta Surface Patch Antenna) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/4/2024
43 67049194628 จ้างเหมาดำเนินงานสนับสนุนการให้บริการสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/4/2024
44 67039544231 ประกวดราคาจ้างเหมาสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 17/4/2024
45 M67040011859 จัดหาจานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17/4/2024
46 67029548836 ประกวดราคาซื้อHardware ของระบบการพยากรณ์อวกาศ (Space weather forecast system) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/4/2024
47 67049158939 จ้างเหมาดำเนินงานสนับสนุนการให้บริการสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11/4/2024
48 67039435736 จ้างสถานีควบคุมสำรองดาวเทียมไทยโชต และ THEOS-2 ในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11/4/2024
49 67039504177 จ้างออกแบบและพัฒนา Dashboard ภายใต้โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ สำหรับการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน (ชัยนาทโมเดล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/4/2024
50 67049115006 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/4/2024