Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
1 65117567486 จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/12/2022
2 65127019909 เช่าใช้บริการ Google Cloud Platform ส่วน APIs Services โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/12/2022
3 65117567486 จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 2/12/2022
4 65127027205 จ้างเหมาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และภัยเเล้ง เพิ่มประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูล การรายงานผลจุดความร้อน ประสานงาน และส่งเสริมการใช้งาน ประจำจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 2/12/2022
5 65127027205 จ้างเหมาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และภัยเเล้ง เพิ่มประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูล การรายงานผลจุดความร้อน ประสานงาน และส่งเสริมการใช้งาน ประจำจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 2/12/2022
6 65117521716 ซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Pleiades โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 2/12/2022
7 65117582814 ซื้อเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในชั้นบรรยากาศฟอร์มัลดีไฮด์แบบอ่านค่าทันที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 2/12/2022
8 65117588074 ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการและการแก้ไขทางวิศกรรมดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 2/12/2022
9 65127019909 เช่าใช้บริการ Google Cloud Platform ส่วน APIs Services โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 2/12/2022
10 65117463577 จ้างเหมาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และภัยเเล้ง เพิ่มประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูล การรายงานผลจุดความร้อน ประสานงาน และส่งเสริมการใช้งาน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30/11/2022