Head GISDTDA

คำถามที่พบบ่อย

พบ 6 รายการล่าสุด

สถานที่เยี่ยมชมดูงานมี 2 สถานที่ ประกอบด้วย

1)สทอภ. GISTDA สำนักงานใหญ่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร

2)สทอภ. GISTDA อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ซึ่ง 2 สถานที่ จะมีการให้ข้อมูลเยี่ยมชมดูงานที่แตกต่างกัน คือ

1)ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจะให้การบรรยายข้อมูลในเรื่องของ Application และ Solution ด้าน GI

2)ศรีราชาจะให้การบรรยายข้อมูลด้าน Space และดาวเทียม

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จำนวน 20 คน และ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ(ศรีราชา) จำนวน 30 คน

สามารถบรรยายได้ หากหัวข้ออยู่ในขอบเขตหรือองค์ความรู้ที่ GISTDA รับผิดชอบ

GISTDA รับเยี่ยมชมดูงานเฉพาะ 2 วันนี้เท่านั้น หากมีความจำเป็นที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมดูงานในวันอื่นๆ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นรายกรณี

 

Space Inspirium เปิดให้บริการ อังคาร - ศุกร์ เวลา 09.00-16.00น. เสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-17.00น. (ปิดทุกวันจันทร์)  ค่าบัตรเข้าชม - ผู้ใหญ่ 50 บาท - เด็ก 20 บาท เข้าฟรี!!!!! สำหรับ - เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 120 ซม. - พระภิกษุ สามเณร คนพิการ - ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (โปรดแสดงบัตรประชาชน)  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่... โทร.033-046-303,033-005-835 Facebook : Space inspirium  E-Mail : Spaceinspirium@gistda.or.th