Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
21 67059103654 จ้างเหมาแปลตีความพื้นที่สีเขียวด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม จังหวัดอุตรดิตถ์ สมุทรสาคร และสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/5/2024
22 67059100452 จ้างเหมาแปลตีความพื้นที่สีเขียวด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม จังหวัดลำพูน พิจิตร และสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/5/2024
23 67059041342 จ้างเหมาบุคคลดำเนินการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมเยาวชนในการสร้างดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9/5/2024
24 67049224447 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรับสัญญาณดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/5/2024
25 67029536319 ประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานสำหรับประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/5/2024
26 67049134533 จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ หลักฐานต่างๆ ที่สำคัญทางโบราณคดี และจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ ลักษณะทางกายภาพ และความเชื่อมโยงสภาพสังคม วัฒนธรรม ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ระยะที่ 3 พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3/5/2024
27 67049339938 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปี 2567 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศเชิญชวน 3/5/2024
28 67039544231 ประกวดราคาจ้างเหมาสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3/5/2024
29 E67040028085 จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/5/2024
30 67049453876 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 ชั้น (บางเขน) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1/5/2024