Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
1321 64027021645 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำข้อมูลแผนที่ฐาน (Base Map) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวน 10/9/2021
1322 64027021645 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำข้อมูลแผนที่ฐาน (Base Map) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/9/2021
1323 M64090012360 จ้างดำเนินงาน NST FAIR 2021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9/9/2021
1324 64097193458 จ้างซ่อมแซมอาคาร Vertex View และอาคารที่จอดรถและสันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 8/9/2021
1325 64097128319 จ้างบำรุงรักษาระบบสายใยแก้วนำแสง สำหรับรับส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของ สทอภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/9/2021
1326 64097131017 จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบย่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/9/2021
1327 64097134191 จ้างพิมพ์หนังสือมรดกไทยจากภาพถ่ายดาวเทียม Thai Heritage from Space โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 8/9/2021
1328 64097128319 จ้างบำรุงรักษาระบบสายใยแก้วนำแสง สำหรับรับส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของ สทอภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 7/9/2021
1329 64087645293 ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2565 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 7/9/2021
1330 64097131017 จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบย่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 7/9/2021