Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
601 64117335346 จ้างเหมารถกระเช้าเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงานของระบบจาน L3COM ภายหลังการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 22/11/2021
602 64117200439 ประกวดราคาซื้ออะไหล่จานสายอากาศ S-Band (SSPA 200W) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 19/11/2021
603 64117212891 จ้างจัดเสวนานานาสาระทางวัฒนะธรรม สุวรรณภูมิ เมืองที่ค้นหาในเชิงนามธรรมสู่การสร้างแรงบันดาลใจบนเส้นทาง ปากมังกร - ปากโขง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 16/11/2021
604 M64110010534 จัดซื้ออะไหล่จานสายอากาศ S-Band (SSPA 200W) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/11/2021
605 64117163558 จ้างเหมาพัฒนาแบบจำลองการประเมินไอน้ำในบรรยากาศด้วย GNSS และศึกษาความแปรปรวนสภาพอากาศต่อชีพลักษณ์พืชด้วยภาพถ่ายดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 10/11/2021
606 64107314233 จ้างเหมารักษาความต่อเนื่องของระบบติดตามเตือนภัยระยะไกลทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/11/2021
607 M64110008794 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Infrastructure Hardware) เพื่อรองรับระบบ Digital Platform สำหรับการวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบทโคก หนอง นา โมเดล แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9/11/2021
608 64117079662 จ้างเหมาบุคลากรจัดทำข้อมูลแผนที่ฐาน (Base Map) ปี 2563-2564 (พื้นที่ดำเนินงานที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9/11/2021
609 64117080120 จ้างเหมาบุคลากรจัดทำข้อมูลแผนที่ฐาน (Base Map) ปี 2563-2564 (พื้นที่ดำเนินงานที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9/11/2021
610 64117092008 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (VM Ware) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 9/11/2021