Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
591 66037320731 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า ประจำสถานีเรดาร์ชายฝั่ง จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/3/2023
592 M66030015111 จ้างจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้รับบริการ ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GI) ของ สทอภ. ประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 21/3/2023
593 66037347026 ประกวดราคาซื้อระบบห้องประชุม 1 สทอภ. ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 21/3/2023
594 E66030013816 จ้างเหมาจัดทำสื่อนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/3/2023
595 66027274296 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 239 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/3/2023
596 66027331013 จ้างเหมาปรับปรุงป้ายและภูมิทัศน์หน้าอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินทร (สภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/3/2023
597 66037197474 จ้างปรับปรุงเครื่องปรับอากาศภายใน Pedestal จานสายอากาศ VIASAT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/3/2023
598 66037272095 จ้างเหมาทำของที่ระลึกสำหรับงานสัมมนานานาชาติ International Seminar on New Space Economy โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/3/2023
599 66037294040 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/3/2023
600 66027317927 ซื้อคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมและประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบสองมิติและสามมิติ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/3/2023