Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
591 64087633694 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลการปลูกยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ และ จ.อุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง 28/10/2021
592 M64100016053 ซื้อวัสดุและเครื่องมือเฉพาะ สำหรับการทดสอบดาวเทียม THEOS-2 Small Satellite แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/10/2021
593 64027325002 ประกวดราคาจ้างสำรวจเก็บข้อมูลและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ และเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/10/2021
594 64107180140 จ้างเหมาติดตั้งไม้แขนกั้นรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 18/10/2021
595 64107002090 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบภาพถ่ายดาวเทียม SPOT รูปแบบดิจิทัลพร้อมใช้ ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 18/10/2021
596 M64100003443 จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมจินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14/10/2021
597 M64100010436 ซื้อระบบบริการออนไลน์ สำหรับ สทอภ. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12/10/2021
598 64107086395 จ้างผลิตปฏิทิน GISTDA แบบตั้งโต๊ะ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 12/10/2021
599 64107029688 ซื้อเครื่องวัดความชื้นในดินตามระดับชั้นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 11/10/2021
600 64107069369 เช่าที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ (GISAVIA) ระยะที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 7/10/2021