Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Method Date
1131 64107186307 จ้างเหมาบุคลากรสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบเครื่องมือสรุปและประเมินผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 25/10/2021
1132 64107217994 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ GISTDA Portal ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding 25/10/2021
1133 64107159339 ประกวดราคาซื้อระบบบริการออนไลน์ สำหรับ สทอภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2021
1134 64107159339 ประกวดราคาซื้อระบบบริการออนไลน์ สำหรับ สทอภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง e-bidding 25/10/2021
1135 64107215723 ประกวดราคาซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหาร ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding 25/10/2021
1136 64107211634 ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเดินสายเชื่อมโยงสัญญาพร้อมติดตั้ง ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding 25/10/2021
1137 64107207970 ประกวดราคาเช่าใช้บริการ Cloud Storage เพื่อการประมวลผลข้อมูลร่วมกับ DataCube ของ Google ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding 25/10/2021
1138 64107186209 จ้างเหมาบุคลากรจัดทำและพัฒนา Application Back-end (ส่วนบริหารจัดการหลังบ้าน) สำหรับพัฒนาระบบและเครื่องมือสรุปและประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 20/10/2021
1139 64107185999 จ้างเหมาบุคลากรจัดทำและพัฒนา Application front-end สำหรับพัฒนาระบบและเครื่องมือสรุปและประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 20/10/2021
1140 64107186112 จ้างเหมาบุคลากรจัดทำและออกแบบรูปแบบการใช้งาน (UX/UI Designer) สำหรับพัฒนาระบบและเครื่องมือสรุปและประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 20/10/2021