Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Method Date
1141 64077255856 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกรองน้ำภายในสระน้ำบริเวณหน้าอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวน e-bidding 9/8/2021
1142 64087128847 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 43 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 6/8/2021
1143 64087030333 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (AIT) ส่วนสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง คัดเลือก 6/8/2021
1144 64077479497 ประกวดราคาซื้อHOLOLEN 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง e-bidding 5/8/2021
1145 64077479497 ประกวดราคาซื้อHOLOLEN 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน e-bidding 5/8/2021
1146 64087047249 จ้างการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ (Project Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 4/8/2021
1147 64087047249 จ้างการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ (Project Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 4/8/2021
1148 64077180049 จ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลและส่วนแสดงผลการศึกษาผลกระทบเชิงพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก คัดเลือก 4/8/2021
1149 64087041214 ซื้ออุปกรณ์หาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) แบบพกพาและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับโครงการพัฒนาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาและผลกระทบต่อสุขภาวะผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 4/8/2021
1150 64087030329 เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 4/8/2021