Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
651 64107046227 จ้างค่ารับ-ส่งเอกสารรายจุด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/10/2021
652 64107050177 ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2565 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 6/10/2021
653 64107021156 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อบริการข้อมูลดาวเทียม สทอภ. ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 6/10/2021
654 64097807481 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 1/10/2021
655 M64090046440 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร ปี 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/9/2021
656 64097785450 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สทอภ. (ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (Back Office)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 29/9/2021
657 64097783999 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สทอภ. (ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 29/9/2021
658 64097787623 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สทอภ. (ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 29/9/2021
659 64097789835 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สทอภ. (เจ้าหน้าที่บริหารโครงการและสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 29/9/2021
660 64097823250 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 29/9/2021