Head GISDTDA

คณะผู้เข้าอบรม หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนฯ เข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565  GISTDA ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 11 จากสถาบันพระปกเกล้า ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ "การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย" โดย ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ ให้การต้อนรับและบรรยาย รวมทั้งได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมอาคาร AIT ศูนย์ประกอบและทดสอบระบบดาวเทียม และSpace Inspirium เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมการอบรม  อีกทั้งยังได้สร้างและสานสัมพันธ์อันจะเชื่อมโยงไปสู่การสร้างเครือข่าย ในอนาคตต่อไป

phasaphong.tha 22/7/2565 902 0
Share :