Head GISDTDA

นักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าเยี่ยมชม Astro Lab

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ในช่วงเช้า GISTDA ให้การต้อนรับ  พ.อ. ระวี โรจนวงศ์ รอง ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ โดยมี ดร. ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ ให้การต้อนรับ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติการดาวเทียม ห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยด้านวงโคจรในอวกาศ (Astro Lab) อาคาร AIT ศูนย์ประกอบและทดสอบระบบดาวเทียม เพื่อศึกษาดูงาน การใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาสถานการณ์ฝึกและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนด้านปฏิบัติการทางอวกาศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

phasaphong.tha 2/6/2565 1115 0
Share :