Head GISDTDA

GISTDA ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร

ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

luckyka.tia 29/6/2022 597 0
Share :