Head GISDTDA

การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office เชิงพื้นที่

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) เสนอข่าว 

การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green office เชิงพื้นที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พื้นที่ ชลบุรี

 

luckyka.tia 27/7/2022 0
Share :