Head GISDTDA

GISTDA ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร

ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

luckyka.tia 29/6/2565 1531 0
Share :