Head GISDTDA

GISTDA STATION 2024 Ep.02

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร ผ่านรายการ GISTDA STATION  ประจำปีงบประมาณ 2567   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่ สาระความรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร ได้รับรู้และเข้าใจ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานต่อได้

การจัดกิจกรรม “GISTDA STATION” Ep.02 ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้นำเสนอในหัวข้อ “ทุนการศึกษาโครงการ THEOS-2"  จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง แชร์ประสบการณ์ การเตรียมความพร้อมก่อนสมัครรับทุน

พบกับรุ่นพี่ทั้ง 4 คน ประกอบด้วย

  1. นายปรเมศวร์ ธุวะคำ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / สสพ.
  2. น.ส.นภสร จงจิตตานนท์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / สสพ.
  3. น.ส.วนารี อังคณาพาณิช เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / สสพ.
  4. น.ส.วิภาดา บุญเลิศ นักพัฒนานวัตกรรม / สพน.
luckyka.tia 9/11/2566 0
Share :