Head GISDTDA

กิจกรรม Town Hall meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 GISTDA จัดกิจกรรม ผู้บริหารพบปะเจ้าหน้าที่ เป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจ ต่อสารที่ผู้บริหารต้องการสื่อสาร และบอกกล่าวกับพวกเราทุกคน รวมทั้งเปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนได้ใกล้ชิด สามารถแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งสอบถามในสิ่งที่ต้องการรับรู้และรับทราบจากผู้บริหารได้โดยตรง

โดยครั้งที่ 1/2567 นี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ปกรณ์ อาภาพันธ์ ผู้อำนวยการ สทอภ. ได้มาสื่อสารในหัวข้อ “เสริมสร้างสันติสุขภายในองค์กร”

 

มีเจ้าหน้าเข้าร่วมทั้งในรูปแบบ Onsite และออนไลน์กว่า 250 คน

luckyka.tia 31/10/2566 0
Share :