Head GISDTDA

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ โครงการ THEOS-2 Ep.05

GISTDA ให้มีการสื่อสารในเรื่อง THESO-2 ให้แก่ บุคลากร สทอภ. ภายใน เพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจ และเตรียมความพร้อมต่อการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรในเดือน กันยายน 2566 

การจัดกิจกรรมครั้งที่ 5 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566  นำเสนอในหัวข้อเรื่อง
"Products & Services & Promotion"

ขอขอบคุณ น้องบิว นางสาววสพรรณ แซ่ตั้น  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ที่ได้มา ถ่ายทอดความรู้กับกิจกรรมครั้งนี้

luckyka.tia 9/8/2566 0
Share :