Head GISDTDA

การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

 

       วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 GISTDA ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 30 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Working Team) ของ GISTDA ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน Digital Transformation สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เป็นวิทยากร

      การจัดฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ GISTDA ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับคำปรึกษาและข้อแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากวิทยากร ในการนำไปปรับใช้กับภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

Nanfa Sangnakorn 30/6/2566 0
Share :