Head GISDTDA

การประชุมชี้แจงสรุปผลการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานตามภารกิจของ สทอภ.

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดการประชุมชี้แจงสรุปผลการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานตามภารกิจของ สทอภ. จากการนำผลงานของ สทอภ. ไปใช้ประโยชน์ในประจำปีงบประมาณ 2564  พร้อมกับ รับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ่มประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มมากขึ้น และแนวทาง ข้อเสนอแนะ ในด้านการวางระบบการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมและการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งคุณค่า (Value Based Organization) หรือแนวทางอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้บริหารของ สทอภ. โดยมี   ดร.เกียรติอนันต์  ล้วนแก้ว สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีมที่ปรึกษา ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้

luckyka.tia 27/12/2565 0
Share :