Head GISDTDA

GISTDA จัดการประกวด “GISTDA INNOVATION AWARD 2022”

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทราฯ  ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้จัดกิจกรรมการประกวด “ผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง สทอภ.” หรือ “GISTDA INNOVATION AWARD 2022”  โดยกำหนดหัวข้อที่เป็นประเด็นสำคัญขององค์กร์ที่ใช้เป็นธีมหลัก คือ

  • ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
  • ด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ
  • ด้านการบริหารองค์กร

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการสรรค์สร้างบุคลากร ให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง ของ GISTDA  โดยมี นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA เป็นเกียรติกล่าวเปิดงาน  และ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวให้โอวาท  พร้อมทั้งเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ทีมชนะการประกวด นอกจากนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมตัดสินการแข่งขันประกอบด้วย

 

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีทั้งหมด 10 ทีมดังนี้

          ทีมที่ 1 NPY (New Point from Yesterday) สมาชิกประกอบด้วย นายภานุ เนื่องจำนงค์, นายสุกิจ สกาวแสง และ นายภูกฤษ ศรีวิลาศ กับโครงการ “GISTDA AOS”

          ทีมที่ 2 InnoDuck สมาชิกประกอบด้วย นางสาวศิริกุล หุตะเสวี, นายกาญจน์ กมลบริสุทธิ์ และ นางสาวพิชญารัตน์ ปิยะจันทร์ กับโครงการ “Career Path Dashboard”

          ทีมที่ 3 Useful Space สมาชิกประกอบด้วย นายประโยชน์ ปวงจักรทา กับโครงการ “Super Resolution Model”

          ทีมที่ 4 Auto Change สมาชิกประกอบด้วย นายประมินทร์ พิชิตการค้า, นายสิงหา มีหัวโทน และ นายวีรวัฒน์ จันทวงษ์ กับโครงการ “CORS GNSS Automatics”

          ทีมที่ 5 ทศกัณฑ์  สมาชิกประกอบด้วย นายธนวัฒน์ ปรีชาโชติ, นางสาวหทัยชนก คำกัมพล และ นางสาวอัปสรณัฏฐ์ สิงห์กรณ์ กับโครงการ “ONE GISTDA”

          ทีมที่ 6 Pink Venom สมาชิกประกอบด้วย นางสาวบุษยมาศ เพชรทอง, นางสาวปริพรรษ ไพรัตน์ และ นายอธิภัทร วรรธอนันตชัย กับโครงการ “FLEXI Friday”

          ทีมที่ 7 BETTA สมาชิกประกอบด้วย นายชินทัตต์ เขียวแก้ว และ นางสาวธนพร จิรโชตินิรันดร์ กับโครงการ “SPESS”

          ทีมที่ 8 คนมีบุญ สมาชิกประกอบด้วย นายนนท์ มีบุญ, นายกันตินันนท์ สุขเกิด และ นางสาวดารารัตน์ จันทร์อินทร์ กับโครงการ “GCOM by GISTDA”

          ทีมที่ 9 Cybele  (ดาวเคราะน้อยผู้ยิ่งใหญ่) สมาชิกประกอบด้วย นางสาวเมธินี ธูปประดิษฐ์, นางสาวนุชนารถ กิวัฒนา และ นายอัธพล เตียงจันทร์กับโครงการ “Carbon mapping for the future”

          ทีมที่ 10 JWY สมาชิกประกอบด้วย นายวรวิทย์ อัคนิพัชร, นางสาวดลพร พิมพิชัย และ นางสาวธัญจิรา บุญมา กับโครงการ “e2e-Ordering”

โดยทีมผู้ชนะการแข่งขันดังนี้

อันดับที่ 1 ทีม ทศกัณฑ์  กับโครงการ “ONE GISTDA” เป็นการนำเสนอนวัตกรรมที่ชื่อว่า GISTDA Life - brary Platform ที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถรับรู้ข้อมูลผลงาน โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในองค์กร ได้บน Platform นี้  ซึ่งจะทำให้ รับรู้และเข้าใจถึงภาระงาน เนื้อหางานของแต่ละฝ่าย แต่ส่วนงานได้มากขึ้น

รองชนะเลิศอันดับ1 ทีม Auto Change กับโครงการ  “CORS GNSS Automatics” นวัตกรรม Application  ในการควบคุมการทำงานของ CORS GNSS แบบอัตโนมัติ เป็นนวัตกรรมที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานของตัวบุคลากร อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของ CORS GNSS ได้ตลอดเวลา

รองชนะเลิศอันดับ2 ทีม InnoDuck กับโครงการ “GISTDA Career Path Dashboard”  นวัตกรรมที่ จะทำให้บุคลากรทุก ๆ คน เห็นความก้าวหน้าของการเติบโตการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน รวมไปถึงสามารถตรวจสอบและดูผลการประเมินปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส

 

สามารถรับชมย้อนหลังและชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่แชร์ไดร์นี้

https://drive.google.com/drive/folders/16P5nn4-FtSEPH_OH0ywoVqxo02lR9zgw?usp=sharing

luckyka.tia 26/9/2565 0
Share :