Head GISDTDA

GISTDA จัดอบรมหลักสูตร “Design Thinking สำหรับ ผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง สทอภ.”

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 GISTDA จัดการอบรม  หลักสูตร “Design Thinking สำหรับ ผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง สทอภ.”  ณ ห้องประชุม BB201 ชั้น 2  โรงแรมเซ็นทราฯ  ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

ช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ นวัตกรรมคืออะไร, กระบวนการสร้างนวัตกรรม, ทักษะสำคัญของ "นวัตกร",  นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์, นวัตกรรมกับแนวคิด TRL และแนวคิดการพัฒนาองค์กรให้เป็นลักษณะ Innovative organization เพื่อให้องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันสถานการณ์ ได้รับเกียรติจาก  ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

ช่วงบ่ายเป็นการสร้างความเข้าใจ แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ได้ลงมือทำ คิด ออกแบบ และนำเสนอ กับหลักสูตร Design thinking ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรม ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับ บุคลากร GISTDA ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อขยายผลความคิด ผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากภายในสู่ภายนอกได้ ซึ่งได้ทีมวิทยากร คนรุ่นใหม่ ไฟแรง จาก บริษัท ลูกคิด จำกัด เป็นผู้จัดกิจกรรม และ บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

luckyka.tia 15/9/2565 0
Share :