Head GISDTDA

GISTDA STATION Ep.09

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่ สาระความรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร สทอภ. ได้รับรู้และเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อได้

ซึ่งในครั้งนี้ “GISTDA STATION” ได้นำเสนอในหัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้าง “ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ที่มาที่ไปกับหัวข้อที่เราจะมาร่วมพูดคุยกัน มันมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ เราได้ดำเนินการกันอยู่อย่างต่อเนื่องและจริงจังในช่วงนี้ มีการสื่อสารเกือบจะทุกวันในเรื่องของสำนักงานสีเขียว Green office  เพราะ จิสด้า ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวและยกระดับ เป็นหน่วยงานที่ผ่านมาตรฐานการเป็นสำนักเขียว  โดยการดำเนินตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว จะมีด้วยกันทั้งหมด 6 หัวข้อ ประกอบด้วย

  • หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
  • หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
  • หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
  • หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย และ
  • หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยแขกรับเชิญในครั้งนี้ เป็นผู้แทนจากคณะทำงานหมวดที่ 6 ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office อีกทั้ง เป็นผู้ที่มีความรู้ และรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คือ

นายสุรศักดิ์ ศิริรัตน์ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไปชำนาญการ และ

นางสาววิไลพร แดงขำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญการ

โดยกิจกรรมได้จัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet มีผู้สนใจเข้าร่วม ณ ขณะจัดงาน ประมาณ 40 คน หลังจากนี้ผู้ที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรม

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ลิงก์นี้ >> https://drive.google.com/drive/folders/1Pgipprl7cxCsNinF1biOYsBwdWU_Ea9y?usp=sharing

luckyka.tia 28/6/2565 0
Share :