Head GISDTDA

GISTDA STATION 2024 Ep.11

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร ผ่านรายการ GISTDA STATION  ประจำปีงบประมาณ 2567   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่ สาระความรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร ได้รับรู้และเข้าใจ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานต่อได้

การจัดกิจกรรม “GISTDA STATION” Ep.11 ประจำปีงบประมาณ 2567  เป็นการสื่อสาร ในหัวข้อ “แนวทางการเบิกยืม วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน” เป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่บุคลากรภายในองค์กรจะต้องรับรู้และเข้าใจ ในการถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีแขกรับเชิญ 2 ท่าน ประกอบด้วย

  • นายสุรศักดิ์ ศิริรัตน์  เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  • น.ส.ณอาภา  ฉายสุริยะ หน.ฝพด.-2 / สจอ.
luckyka.tia 21/5/2567 319 0
Share :