Head GISDTDA

GISTDA จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สทอภ. ประจำปี 2565”

GISTDA จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สทอภ. ประจำปี 2565”

 

สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สทอภ. ประจำปี 2565”  ขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565  มีเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สทอภ. รวมจำนวน 14 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สทอภ. กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็นดังนี้

วันที่ 1 เป็นการรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการฯ กทม. ประกอบด้วย

- ภารกิจของ สทอภ. ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ / ด้านสร้างเสริมถันธมิตรและเครือข่ายองค์ความรู้ /ภารกิจด้านภูมิสารสนเทศ / ด้านการจัดการและอำนวยการ โดย รอง ผสทอภ.

- ความรู้เกี่ยวกับ วินัย และ การรักษาวินัย ของเจ้าหน้าที่ สทอภ. โดย ฝ่ายกฎหมายและสัญญา

ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการบริการบุคคล และการพัฒนาบุคลากร สทอภ. โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สิทธิและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ และ ลูกจ้าง สทอภ. โดย งานเงินดือนและสวัสดิการ

 

วันที่ 2 เป็นการรับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชมสถานที่ ณ SKP ศรีราชา จ.ชลบุรี ประกอบด้วย

- ภารกิจของ สทอภ. ด้านกิจการอวกาศ โดย รอง ผสทอภ. (ดำรงค์ฤทธิ์) 

- ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

luckyka.tia 10/5/2565 0
Share :