Head GISDTDA

GISTDA จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 (ครั้งที่2)

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ” โดยครั้งนี้เป็นการอบรมให้กับบุคลากร สทอภ. รุ่นที่ 1  และเป็นการอบรมวันที่ 2  ของรุ่นนี้ เพื่อเป็นการฝึกฝนและสร้างทักษะให้กับบุคลากร สทอภ. ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปปรับใช้กับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำหรับการอบรมวันนี้ 2 จะเน้นในเรื่องของภาคปฏิบัติจริงเป็นส่วนใหญ่ โดยให้ทุกคนนำเสนองานที่จัดเตรียมมาให้อาจารย์ และ เพื่อนร่วมอบรมได้ฟัง ช่วยกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอที่จะสามารถนำไปปรับปรุงในการนำเสนองานจริง ๆ ต่อไป ถือว่าเป็นการสร้างสมประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี

 

สามารถดาวน์โหลดเอการกรอบรม สำหรับศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

 

https://drive.google.com/drive/folders/1W81UOkz-kYpeX_YiBXlpKOfqb4Mk1vo8

luckyka.tia 9/5/2565 0
Share :