Head GISDTDA

GISTDA จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 (ครั้งที่1)

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ” โดยครั้งนี้เป็นการอบรมให้กับบุคลากร สทอภ. รุ่นที่ 1 เพื่อให้บุคลากรของ สทอภ. สื่อสารและนำเสนออย่างเป็นระบบ การปรับมุมมองแนวคิดกลยุทธ์ในการนำเสนอ   การฝึกปฏิบัติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากร โดยผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

การพัฒนาทักษะในการนำเสนอให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ  ให้แก่กลุ่มผู้ฟังทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนองาน

โดนหัวข้อการอบรมของรุ่นที่ 1 ในวันแรกนี้ จะประกอบด้วย

  • บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ หัวข้อ ก้าวแรก “การแนะนำตัว: ความสำคัญของความประทับใจแรก/ความเชื่อถือ”
  • การเตรียมการนำเสนอ “เข้าใจความคาดหวังของผู้ฟัง (Audience’s Expectation)”
  • ประเภทของการนำเสนอ 1.นำเสนอเพื่อให้ข้อมูล (Informative Presentation) /2.นำเสนอเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ (Persuasive Presentation)
  • บรรยาย / ฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “คุณสมบัติของผู้นำเสนอที่มีประสิทธิภาพ (Characteristic of Professional Presentation

สามารถดาวน์โหลดเอการกรอบรม สำหรับศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1W81UOkz-kYpeX_YiBXlpKOfqb4Mk1vo8

luckyka.tia 25/4/2565 0
Share :