Head GISDTDA

*อนุทินฯ มอบนโยบายการดำเนินงานให้ อว.* *GISTDA พร้อมนำ THEOS-2 เชื่อมโยงทุกภารกิจ* *เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับทุกภาคส่วน*

*อนุทินฯ มอบนโยบายการดำเนินงานให้ อว.* 
*GISTDA พร้อมนำ THEOS-2 เชื่อมโยงทุกภารกิจ*
*เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับทุกภาคส่วน*

13 พฤศจิกายน 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับกระทรวง อว. พร้อมชมนิทรรศการผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ของ อว. โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ให้การต้อนรับ ณ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. ถนนโยธี กรุงเทพมหานคร 

การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีฯ ในครั้งนี้ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ร่วมนำเสนอผลงานและชูบทบาทสำคัญของการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS-2 ต่อรองนายกรัฐมนตรีฯ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ข้อมูลฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น อาทิ การจัดการเมือง เพื่อลดความแออัดของเมืองใหญ่ๆ วางระบบผังเมืองให้เป็นระเบียบ, การใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมในการสำรวจและประเมินคาร์บอนเครดิต เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง การจัดการด้านมลพิษทางอากาศ การป้องกันและบรรเทาปัญหาไฟป่าหมอกควัน รวมถึงปัญหาน้ำท่วมให้กับทุกพื้นที่ ทั้งนี้ ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS-2 ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับหน่วยงานระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

#GISTDA #อว #THEOS2 #ข้อมูลจากดาวเทียม #เทคโนโลยีอวกาศ

Nattakarn Sirirat 13/11/2566 0
Share :