Head GISDTDA

ผู้บริหาร GISTDA เข้าร่วม พิธีเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 นางพนิดา อุ่นคำ ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง  เป็นตัวแทนผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.  เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 กระทรวง อว. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 

luckyka.tia 19/10/2566 0
Share :