Head GISDTDA

GISTDA จัดสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาต้นแบบระบบประมวลผลข้อมูลกลุ่มดาวเทียม JPSS (The Joint Polar Satellite System) ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิดที่พร้อมพัฒนาต่อยอดสู่การใช้งานจริง"

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 สำนักปฏิบัติการดาวเทียม จัดการสัมมนา หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาต้นแบบระบบประมวลผลข้อมูลกลุ่มดาวเทียม JPSS (The Joint Polar Satellite System) ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิดที่พร้อมพัฒนาต่อยอดสู่การใช้งานจริง"  ได้รับเกียรติจาก นายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการดาวเทียมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

 

การจัดงานมีทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online มีบุคลากร จิสด้า เข้าร่วมกว่า 50 คน ต้องขอขอบคุณวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ท.ดร.สรวิศ สุภเวชย์ อาจารย์ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   นายอนุสรณ์ รังสิพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ สทอภ. และ  นางสาววรนุช จันทร์สุริย์ นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ ที่ได้มาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้

luckyka.tia 15/8/2566 0
Share :