Head GISDTDA

GISTDA จัดอบรม “การปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม และมีความสุขในการทำงาน” รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 สำนักยุทธศาสตร์ จัดให้มีโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม และมีความสุขในการทำงาน” ให้แก่บุคลากร สทอภ. รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กทม. ภายใต้กิจกรรม GISTDA ONE TEAM

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ Mindset และสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน มีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “สิ่งดีๆ และมีคุณค่าบางอย่างล้วนเกิดขึ้นได้จากคนที่มี Growth Mindset” สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักกันมากขึ้น ส่งผลต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มีผู้แทนจากสำนัก  สปภ. / สสพ. / สพน. / สปท./ สคร./ สจก. และ สยศ. เข้าร่วม

ต้องขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร ที่ได้มาให้ความรู้กับพวกเราในครั้งนี้

luckyka.tia 8/8/2566 0
Share :